Reglament d’Organització i Funcionament (ROF).

El Consell Escolar del CEIP Mare de Déu del Toro de Ciutadella, reunit en sessió extraordinària el dia 21 d'abril i en sessió ordinària de dia 8 de juliol de 2010, tractà, entre d'altres, el tema següent:
 

Aprovació del ROF

Prèviament s’havia entregat als membres del Consell Escolar, per la qual cosa sols es comentar i recollir les esmenes pertinents.
    Una vegada fets tots els aclariments el ROF fou aprovat per unanimitat.
    El Consell Escolar continuà amb els altres punts de l'ordre del dia.
 

Ciutadella, 9 de juliol de 2010
La Directora
Mª Cristina España Carreras
La Secretària
Francisca Gener Vinent

 
 

ÍNDEX DEL REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE
Acta de l’aprovació del Consell Escolar ............................................................... 1
Índex ............................................................................................................ 2
1. Organització de la participació dels membres de la comunitat educativa... 3
1.1 Òrgans col·legiats
1.2 Òrgans de coordinació docent
1.3 Participació dels pares i mares
1.4 Participació dels alumnes
1.5 Serveis / Personal no docent
1.6 Ajuntament
2. Normes de convivència.............................................................................11
2.1 Mestres
2.2 Alumnat
2.3 Normes de convivència per a la comunitat educativa
2.4 Resolució de conflictes
3. Coordinacions: serveis socials i altres institucions .................................. 21
4. Organització i repartiment de responsabilitats no determinades legalment
.................................................................................................................... 21
5. Organització dels espais temps del centre .............................................. 22
5.1 Els espais
5.2 El temps
6. Normes de funcionament dels serveis educatius ..................................... 27
7. Altres ...................................................................................................... 29
ANNEX 1: Normes d'utilització dels llibres de text reutilitzables, fungibles i material
didàctic que formen part del fons ..................................................................... 30
ANNEX 2: Normes d'evacuació del centre ......................................................... 31
ANNEX 3: Normes de pati ............................................................................... 34

 
 

1.-ORGANITZACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DELS MEMBRES DE LA COMUNITAT EDUCATIVA.

 
1. ÒRGANS DE GOVERN

 

 
Òrgans col·legiats de govern
    Els òrgans col·legiats de govern són el Consell Escolar i el Claustre, amb les competències establertes a la LOE i les atribuïdes en el ROC.
 
- Claustre:
    Tots els mestres del Centre són membres del Claustre, per tant estan obligats a assistir-hi. Les reunions de Claustre amb caire ordinari seran mensuals, convocades pel/la director/a del Centre amb una antelació de 48 hores, i dins l'horari d'obligada permanència. A més a més, estan previstes reunions amb caire extraordinari, cada vegada que les circumstàncies així ho determinin. Podran ser convocades amb 24 h. d'antelació pel/la director/a o a petició d'un terç del Claustre.
    Aquest òrgan té la responsabilitat d'informar, planificar, coordinar, avaluar, decidir sobre tots els aspectes docents del centre.

    

- Consell Escolar:
    El Consell Escolar és l'òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el funcionament i govern del centre. Està format pel director/a del centre, que n'és el president/a, el/la cap d'estudis, cinc mestres elegits pel claustre, cinc representants dels pares, mares o tutors legals dels alumnes, un representant del personal d'administració i serveis, un representant de l'Ajuntament i el secretari/a del centre, amb veu però sense vot. Serà convocat periòdicament, i/o sempre que sigui necessari, pel/la director/a amb una setmana d'antelació. Tot i així, podran realitzarse convocatòries extraordinàries amb una antelació mínima de 48 hores.
    Les Comissions del Consell Escolar que funcionaran seran:
Permanent. Es reunirà quan sigui necessari a fi de prendre les mesures oportunes per a solucionar qualsevol problema que exigeixi una resposta immediata. Els acords presos seran ratificats a la propera reunió del consell escolar. Està formada pel director/a, cap d'estudis, un pare/mare del consell escolar, un mestre/a del consel escolar i el secretari/a.
 
De Convivència. La seva funció, sempre que sigui necessari, serà resoldre i intervenir en els conflictes plantejats, canalitzar iniciatives per millorar la convivència, el respecte i la tolerància. Està formada pel director/a i cap d'estudis, 2 mestres, un dels quals ha de formar part de l'equip de suport, 1 pare i un representant del personal d'administració i serveis. Es reuniran 1 vegada per trimestre, i quan es consideri oportú.
Les seves competències venen marcades pel decret 112/2006 del 29 de desembre (BOIB, 30-12-2006).
Econòmica. Les seves funcions seran informar sobre assumptes econòmics, elaborar el pressupost i la rendició de comptes. Estarà formada pel director/a, el secretari/a, el representant de l'Ajuntament i un pare/mare/tutor/a.
De reutilització de llibres. Les principals funcions són recollir la informació i les condicions del Programa i organitzar i distribuir els llibres, així com revisar a final de curs el seu estat.
    Està formada pel cap d'estudis, un mestre membre del consell escolar, un representant dels pares membre del consell escolar, un representant de l'APIMA, el coordinador/a del programa, i el secretari/a del centre.
Annex 1: Normes del programa de reutilització

- Equip directiu

    L'equip directiu és l'òrgan executiu de govern dels centres públics i estarà format pel director/a, el/la cap d'estudis i el/la secretari/a. Treballaran de forma coordinada en el desenvolupament de les seves tasques. Per això, en elaborar els seus respectius horaris es tindrà en compte que coincideixin en algunes hores sense docència directa amb alumnes.
    El/la director/a formularà proposta de nomenament i cessament a l'Administració Educativa dels càrrecs de cap d'estudis i secretari/a, d'entre els professors amb destí al centre. Tots els membres de l'equip directiu cessaran en les seves funcions quan acabi el seu nomenament.
    L'equip directiu és el responsable de l'adscripció del professorat als diferents nivells i àrees. Aquesta tasca es farà en sessió de Claustre, una vegada exposades les habilitacions de cada professor i les necessitats del centre.
 
2. ÒRGANS DE COORDINACIÓ DOCENT

 

 
    D'acord a l'establert al Reglament Orgànic dels Centres (ROC), pel fet de ser un centre de 9 o més unitats, el nostre centre ha de comptar amb els següents òrgans de coordinació docent:
                –Tutories
                –Equips de cicle
                –Equip de suport
                –CCP
                –CNL
                –Coordinació de serveis, i d'activitats complementàries i extraescolars.
- Tutories
    Els tutors/es de cada un dels grups seran designats per l'equip directiu. Es procurarà que el tutor/a sigui el mateix al llarg del cicle. Les seves funcions venen determinades en l'article 42 del ROC.
    Els tutors d'un mateix nivell es reuniran setmanalment per programar les tasques i tractar les qüestions pròpies del seu nivell.
    Durant el curs es farà almenys una reunió amb el conjunt de pares i mares, i dues individuals amb cadascuna de les famílies.     Es comunicarà a les famílies a principi de curs quina és l'hora de tutoria en que poden ser atesos.
    El tutor/a participarà conjuntament amb l'equip de suport en l'elaboració, implantació i avaluació de les adaptacions curriculars individuals (ACIs) de l'alumnat que ho precisi.
Les tutories s'adjudiquen tenint en compte:
    – La continuació dins el mateix cicle i amb el mateix grup.
· El tutor es qui imparteix més hores en el grup.

 

 
- Equips de cicle:
    Al centre estan establerts els següents cicles: Ed. Infantil, 1r cicle de Primària, 2n cicle de Primària, 3r cicle de Primària i cicle de suport. Els equips de cicle estan  formats per mestres que incideixen en els grups que formen part d'aquell cicle.
    Les reunions seran quinzenals, i/o sempre que sigui necessari, convocades pel Coordinador/a de Cicle i dins l'horari d'obligada permanència. Exerciran les funcions establertes en l'article 43 del ROC.
    Cada cicle actuarà sota la direcció d'un coordinador/a, nomenat/da per un període d'almenys 1 cicle, sempre que sigui possible. Aquests seran preferentment mestres amb destinació definitiva i amb horari complert.
    De cada un dels cicles sortiran els membres que formaran part de les diferents comissions establertes al centre. Cada equip comptarà amb un coordinador/a, que formarà part de la CCP.
 
- Equips docent de grup:
    Els equips de nivell estan formats per tots/es els/les mestres que incideixen dins un mateix nivell.
    El contacte entre els mestres que incideixen en un mateix grup serà continu, informant regularment de l'avaluació i comportament individual de cada alumne/a.
    Aquest intercanvi d'informació es durà a terme formalment en les reunions d'avaluació trimestrals, d'obligada assistència.
    L'Ordre de 22 de desembre de 2008, sobre l'avaluació de l'aprenentatge, exposa en els seus articles 9 i 10 que, en finalitzar cadascun dels cicles, i com a conseqüència del procés d'avaluació, l'equip docent de cada grup ha de prendre les decisions corresponents sobre la promoció o repetició de l'alumnat; s'ha de tenir en especial consideració el criteri del tutor/a.
- Equip de suport
    Formen part de l'equip de suport tots els mestres (PT, AL i AD), tècnics i auxiliars educatius que proporcionen suport a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, a més dels representants de l'equip d'orientació educativa i psicopedagògica que intervenen en el centre (psicopedagoga i treballadora social).
    El cap d'estudis participarà en les reunions setmanals de l'equip per tal d'assumirne les funcions de coordinació amb l'equip directiu.
    L'equip actuarà sota la direcció d'un coordinador, el mateix que ho sigui del cicle de suport.
    Un membre de l'EOEP assistirà a les reunions mensuals de la CCP.
- Comissió de Coordinació Pedagògica (CCP):
 La Comissió de Coordinació Pedagògica està formada pel Director-a, el Cap d'estudis, els Coordinadors de cada cicle i un-a membre de l'Equip d'Orientació d'Educació Psicopedagògica.
    La funció de la Comissió de Coordinació Pedagògica és estudiar totes les qüestions de caire pedagògic i educatiu del Centre. Les reunions seran convocades mensualment, i/o sempre que sigui necessari, pel/la director/a dins l'horari d'obligada permanència i/o lectiu.
- Comissió de Normalització Lingüística:
    La CNL estarà formada per un membre de cada cicle, un dels quals en serà el coordinador, i un membre de l'equip directiu. Les reunions seran mensuals.
- Coordinador de Serveis, d'Activitats complementàries i Extraescolars:
    S'entenen per activitats complementàries aquelles activitats didàctiques realitzades per l'alumnat en horari majoritàriament lectiu i que tenen caràcter diferenciat pel temps, espai i recursos emprats.
    Es consideren activitats extraescolars aquelles que es realitzen fora de l'horari escolar, la participació a les quals és voluntària.
    En el cas del nostre centre on les activitats extraescolars són gestionades per l'AFAE, el coordinador/a farà d'enllaç entre aquesta i el claustre.
    El centre també comptarà amb un mestre encarregat de coordinar totes les activitats complementàries que realitzin els diferents grups d'alumnes.
    També comptarà amb un coordinador pel servei de menjador i transport escolar.
 
1.2.1 ALTRES COORDINACIONS
    A més de les descrites anteriorment, el centre compta amb altres comissions i coordinacions. Als mestres encarregats se'ls atribuirà les hores de dedicació al seu horari setmanal d'acord amb les instruccions de principi de curs dictades per la Conselleria d'Educació.
- Comissió de Medi Ambient:
    Aquesta comissió està formada per un membre de l'equip directiu i un mestre/a de cada un dels cicles que hi ha al centre. Es reunirà mensualment.
- Comissió de Convivència:
    El personal docent que forma part de la comissió de convivència depenent del Consell Escolar es podrà reunir per poder formular al claustre propostes encaminades a la millora de la convivència.
- Representant del CEP:
    El representant del CEP és el cap d'estudis i serà qui assistirà a les reunions convocades pel Centre de Professors.
- Coordinador/a TIC:
    El centre comptarà amb una persona encarregada de gestionar els recursos TIC i assessorar al professorat en l'ús de les noves tecnologies.
 
3. PARTICIPACIÓ DELS PARES I MARES

 

    Els òrgans de participació dels pares dins la Comunitat Educativa són l'APIMA (Associació de Pares i Mares d'Alumnes) i el Consell Escolar.
    El centre ha de mantenir una estreta col·laboració amb les famílies dels alumnes, facilitant-los el coneixement del funcionament del centre i l'evolució dels aprenentatges escolars dels seus fills/es.
    L'APIMA forma part de l'Associació i Foment de les Activitats Educatives (AFAE) que, actualment, és l'encarregada d'organitzar les activitats extraescolars a nivell de tot el municipi.
    Periòdicament el/la director/a i el/la cap d'estudis mantindran reunions amb el/la President/a de l'APIMA, així com es possibilitarà un espai perquè duguin a terme les seves reunions i difusió de les informacions al tauler d'anuncis.
 
DRETS I DEURES DELS PARES/MARES
    El pares/mares del nostre centre tenen els següents drets:
Estar informats del PEC, del Pla Anual, del ROF i de la Memòria del centre.
Entrevistar-se amb el/la mestre/a tutor/a del seu fill/a i amb el/la Director/a del centre.
Participar en la gestió del centre a través del Consell Escolar i les comissions que en depenen.
Rebre informació puntual sobre els aspectes educatius de l'alumne/a.
Sol·licitar aclaracions sobre els aspectes educatius de l'alumne/a.
Rebre informació sobre les activitats extraescolars que es realitzin al centre.
Escollir entre l'ensenyament de Religió o l'alternativa que les lleis estableixen.
Associar-se, creant associacions, federacions i confederacions de pares d'alumnes.
Organitzar activitats extraescolars.
Reunir-se en el centre per realitzar activitats relacionades amb la Comunitat Escolar.
Rebre informació sobre les ajudes que les diferents Administracions donen a la fi de compensar les possibles carències de tipus familiar, econòmic i sociocultural.
Els deures dels pares/mares del nostre centre són:
Col·laborar amb el centre en la consecució dels objectius que apareixen en el PEC, en el Pla Anual i en aquest Reglament.
Procurar que dins la família hi hagi l'ambient propici que afavoreixi el procés educatiu dels seus fills.
Interessar-se pel procés educatiu mantenint contactes periòdics amb el tutor/a.
Acudir al centre quan es sol·liciti la seva presència, ja sigui a les reunions individuals amb el tutor/a o a les col·lectives, i quan hi hagi un motiu que ho faci necessari.
Justificar les faltes d'assistència i de manca de puntualitat del seu fill/a.
 
4. PARTICIPACIÓ DELS ALUMNES
    Per fer possible la participació real dels alumnes en la gestió del centre, el Claustre promourà l'elecció de delegats, que es reuniran mensualment en el Consell d'Alumnes dins l'horari lectiu.
    La funció del Consell d'Alumnes és establir un canal de comunicació entre mestres i alumnes, i participar en les decisions de la Comunitat Educativa a través dels seus delegats. Les conclusions d'aquestes reunions seran elevades al Claustre pels mestres coordinadors, delegats pel cap d'estudis, els quals també transmetran la resposta a les seves peticions.
    Així mateix, els tutors/es facilitaran la realització d'assemblees de curs abans i després de les reunions dels delegats. Es faran a la sessió de tutoria de grup setmanal.
 
5. SERVEIS / PERSONAL NO DOCENT
 
            a) Porters/es del centre
    Són designats per l'Ajuntament i és aquest qui en delimita les seves funcions.
 
            b) Personal de manteniment de la neteja de l'edifici
    Aquestes persones corresponen a una empresa contractada per l'Ajuntament. El
porter/a vigilarà el correcte compliment de les seves funcions i informarà a la Direcció
de les possibles incidències.
 
            c) Voluntariat
        El Centre acollint-se a les disposicions legals vigents - Llei 6/1996, de 15 de gener, del voluntariat (BOE de 17) i Ordre de l'11 d'octubre de 1994 per la qual es regula l'activitat de voluntariat en els centres públics que imparteixen ensenyances de règim general (BOE del 25) - farà ús dels serveis de Voluntariat Educatiu sempre que vengui avalat per l'APIMA o per una altra associació no lucrativa directament relacionades amb la promoció de la cultura.
    El voluntariat educatiu no realitzarà funcions de substitució del personal del centre ni assumirà les responsabilitats (docents o de manteniment).
    El voluntariat educatiu dependrà de l'associació que l'avali, que cobrirà les despeses de la prestació del seu servei i tindrà subscrita una pòlissa d'assegurança adequada a les característiques de l'activitat.
    Es procedirà a la sol·licitud a La Conselleria dels pertinents carnets de voluntari educatiu.
    A la secretaria del centre figurarà un registre amb els expedients de tot el personal no funcionari (monitors, voluntaris educatius) responsable de les activitats extraescolars, on consti la documentació laboral, fiscal i sanitària que correspongui segons la legislació vigent, l'activitat concreta, l'horari i l'espai on es desenvolupa.
    La participació del personal de serveis dins la comunitat educativa es farà a través del Consell Escolar, on tindran un representant escollit entre ells.
    El personal de serveis està baix la supervisió del secretari/a del Centre.
 
6. AJUNTAMENT

 

 
    L'Ajuntament participa dins la comunitat educativa a través del Consell Escolar amb l'assistència d'un representant a les reunions.
    El Consell Escolar Municipal és un organisme que cuida de coordinar els aspectes de l'àrea d'educació comuns a tots els Centres de la població. L'assistència a l'esmentat organisme serà rotatòria entre els directors/es dels centres públics.
    El Consell Infantil és un organisme de participació de l'alumnat del nostre centre en les decisions municipals que els afecten. Hi assistiran 2 alumnes del 3r cicle de Primària elegits per votació.
 
2. NORMES DE CONVIVÈNCIA

 

 
    Seguint les indicacions del Decret 112/2006 de qualitat de la convivència en els centres docents, a l'escola es va elaborar durant el curs 2007/08 el Pla de Convivència, on es contempla el conjunt d'estratègies i pautes d'actuació adreçades a la comunitat educativa per fomentar la convivència escolar, i facilitar la prevenció i resolució de situacions conflictives.
 
1. MESTRES

 

    En cas de sorgir conflictes entre els/les mestres de la nostra comunitat educativa serà director/a i el/la cap d'estudis els que intentaran solventar-los i arribar a una solució consensuada entre les parts. En cas que sigui necessari es demanarà assessorament al Departament d'Inspecció Educativa de la Conselleria d'Educació.
 
DRETS I DEURES DEL PROFESSORAT
    El professorat del nostre centre disposa dels drets i deures que estableix la Llei en la seva qualitat de funcionari.
Són obligacions del Professorat:
        – Complir i fer complir el PEC i el ROF.
        –Tenir cura del compliment dels deures i respectar els drets de l'alumnat.
        –Assistir a les reunions de claustre, cicle, avaluació i qualsevol altra on sigui necessària la seva presència.
       –Enregistrar com cal els resultats de les avaluacions a actes, butlletes de qualificacions i a tots els documents on sigui necessari.
        –Tenir cura i conservar el material del centre i de l'aula.
        –Realitzar l'horari d'obligada permanència al centre.
        –Mantenir les reunions i entrevistes amb les famílies preceptives segons llei.
        –Realitzar tutories amb els pares/mares sempre que sigui necessari a petició dels mestres o dels pares/mares, d'acord amb l'horari establert als efectes.
        –Vigilar durant el descans segons la normativa vigent i l'organització del centre.
        –No permetre que durant el descans o en acabar les classes els alumnes restin sols dins l'aula, passadissos o qualsevol altre dependència interior del centre.
        –Demanar una justificació a les famílies quan un alumne ha faltat a classe o quan hagi d'abandonar el recinte escolar.
        –Portar un registre diari de les faltes d'assistència dels seus alumnes.
        -Conèixer tota la informació sobre el desenvolupament de l'alumne que afecti el seu procés educatiu.
    A més de tots els drets que disposa el professorat com a funcionari, cal destacar el dret a la formació permanent com a procés continuat de reflexió sobre l'acció educativa.
 
1. Absències del professorat

 

    En cas d'haver de faltar algun/a mestre/a avisarà amb antelació si la causa és previsible. En qualsevol cas haurà de justificar per escrit la falta assenyalant els motius que l'han ocasionada.
    El/la cap d'estudis prendrà les mesures necessàries perquè els alumnes quedin atesos degudament. Les absències es supliran tenint en compte el següent ordre per designar el substitut/a:
        –professorat que en aquell moment no desenvolupi tasques d'atenció directa ambalumnat (coordinacions amb altres mestres, feines d'organització d'aula o de centre)
           –mestres que realitzen suport amb el grup.
            –Mestres que estan realitzant desdoblaments
            –coordinador TIC
            –mestres que realitzen reunions de coordinació amb l'equip de suport.
    En casos d'absències de llarga durada es sol·licitarà a l'Administració un substitut seguint les normes establertes a tal efecte.
    Hi haurà un full de registre on els mestres faran constar les faltes de puntualitat.
    S'exposarà el part d'absències i incidències del professorat al tauló d'anuncis de la sala de professors.
 
2. ALUMNAT

 

 
DRETS I DEURES DELS ALUMNES
    El Reial Decret 732/1995, del 5 de maig, especifica el contingut de cada un dels drets i deures bàsics de l'alumnat. Preveu els mecanismes per a garantir el respecte dels drets dels alumnes a l'àmbit escolar, regula el règim de faltes i sancions i preveu les garanties procedimentals a que s'han d'ajustar.
 
1. Absències de l'alumnat

 

 
FALTES D’ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT
    Les faltes d'assistència s'hauran de justificar per part de les famílies: per telèfon els dies que falta, o per escrit en reincorporar-se.
        Si està previst arribar després de tancada la porta, s'haurà d’avisar el tutor/a amb anticipació. Es considera falta de puntualitat quan un alumne arriba més tard de les 9:10.
    Quan les faltes o el retard siguin reiterats, i no justificades el procediment a seguir serà:
                    1r.- S'avisarà de forma oral a les famílies.
                    2n.- Es comunicarà a l'equip directiu.
                    3r.- Es seguirà el protocol d'actuació vigent.
 
NORMES D'ABSENTISME ESCOLAR
    Seran sempre conformes a la normativa vigent, la qual actualment contempla les següents pautes:
 
PER A L'ETAPA D'EDUCACIÓ INFANTIL:
 
a) A començament del curs es fa una reunió de pares i mares i es flexibilitza l'horari d’entrada i sortida dels alumnes de d'EI-3 durant la primera setmana.
b) Mitjançant reunions i en les tutories s'informa a les famílies de la necessitat que els seus fills/es assisteixin a classe amb regularitat.
c) Les tutores controlen diàriament l'assistència.
d) Quan es pugui intuir que l'absentisme de l'alumne, malgrat els pares i mares a vegades l'excusin de manera poc justificable, pugui ser un indicador d'una situació familiar de risc, i les actuacions anteriors no hagin estat suficients, s'actuarà de manera semblant a com es fa a Educació Primària, amb la intervenció dels membres de l'Equip de suport, Cap d'Estudis, EOEP, Serveis Socials...
 
PER A L'ETAPA D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA:
 
a) El tutor/a anota les absències de l'alumnat diàriament.
b) Si el tutor/a no té constància del motiu de l'absència de l'alumne es posarà en contacte amb les famílies, per tal de justificar les absències o forçar l'assistència de l'alumne a classe.
c) Si la situació es manté, i es tracta d'un alumne a qui l'atengui el mestre-a de Compensació Educativa, aquest serà qui procurarà concertar una entrevista amb els pares de l'alumne. Si no és aquest el cas, ho farà el/la Cap d'Estudis.
d) Si no es resol la situació d'absentisme, l'equip directiu comunicarà aquest fet a l'Equip d'Orientació Educativa i Psicopedagògica (EOEP).
e) En darrer terme l'EOEP comunicarà aquesta situació als Serveis Socials de l'Ajuntament.
 
2. Reagrupaments

 

 
    Per tal de millorar la relació entre tots els alumnes d'un mateix nivell i la convivència en el centre, es faran reagrupaments de l'alumnat al cursos de 1r, 3r i 5è de primària.
    Per dur a terme aquests reagrupaments, a final de curs es reunirà tot l'equip docent que ha intervingut en els grups en el darrer curs de cada cicle. Es tindran en compte aquests criteris:
                        Repartir equitativament els casos d'alumnes amb NESE (necessitats específiques de suport educatiu).
                        Equiparar el nº de fillets i filletes entre els grups.
                        Tenir en compte les característiques individuals dels alumnes.
    Per formar els grups inicials d'EI-3 anys no es tindrà en compte com a criteri el fet de prioritzar el grup i escoleta d'on venen els alumnes, i si aquests altres:
                    Repartir equitativament els casos d'alumnes amb NESE (necessitats específiques de suport educatiu).
                    Edat cronològica dels alumnes per tal que quedin repartits entre les dues classes.
                    Fer grups mixtes, equilibrant el nº de fillets i filletes, diversos i heterogenis.
                    Compartir els casos d'alumnes no escolaritzats.
                    Repartir el nº d'alumnes de parla no catalana.
 
3. NORMES DE CONVIVÈNCIA PER A LA COMUNITAT EDUCATIVA

 

 
    Les següents normes de convivència són el resultat del consens entre tots els membres de la comunitat educativa del nostre centre (alumnes, mestres, famílies, personal de serveis i administració).
Al centre:
        -Els alumnes d'Educació Primària han d'entrar a l'escola pel pati.
        -Els alumnes d'Educació Infantil han d'entrar a l'escola per la porta principal.
        -No es pot dur res dalt el cap dins el recinte escolar (caputxes, gorres...).
        –Els ordinadors portàtils dels alumnes de 3r cicle són propietat del centre i es destinen a l'alumnat per a l'ús individualitzat dins l'aula.
A l'aula:
        –No córrer, no cridar, demanar permís per anar al bany, demanar torn de paraula, saber escoltar...
        –Respectar als companys i les seves pertinences.
        –Respectar als mestres.
        –No està permès dur joguines de casa, exceptuant casos en que els mestres ho permetin o sol·licitin per una activitat concreta.
        –Els col·leccionables (estampes, mèrvols, “tazos”...) no es poden entrar dins les aules.
        –No es poden dur telèfons mòbils ni altres aparells que pertorbin el bon funcionament general.
        –Apagar els llums en sortir de les aules.
        –Separar les deixalles en els diferents contenidors i tenir un espai per a paper
reutilitzable.
Al pati:
        –S'ha de sortir a les 11:30h, excepte en casos en què els mestres ens facin quedar dins les aules.
        –Quan soni la música els alumnes d'Educació Primària han de pujar a les aules. Els alumnes d'Educació Infantil faran fila al pati.
        –No es pot anar a les aules durant el torn de pati, s'ha de demanar permís als mestres de torn.
               Els alumnes no poden quedar sols dins les aules durant el temps de pati.
        –Els dies de pluja els alumnes es quedaran dins les aules amb algun mestre.
Berenars i menjars:
        –Els alumnes d'Ed. Primària han de començar a berenar quan ja siguin al pati.
        -Els alumnes d'Ed. Infantil han de dur el berenar dins un talec de roba.
        –No es portaran ni sucs ni bolleria.
        –No es podran dur ni menjar llaminadures.
        –En cas de portar bòtil d'aigua, aquest ha d'estar guardat dins la motxilla.
        –Hi haurà un dia de la setmana en el qual es recomanarà als alumnes que portin fruita per berenar.
Passadissos:
        –Penjar les motxilles i abrics als penjadors. A Ed. Infantil es penjaran els talequets i bates, que han de dur una veta amb el nom posat.
        –No es podrà fer ús de passadissos per a jocs.
        –Només podran quedar al passadís als alumnes que tenguin permís i amb causa justificada.
        –Pel passadís i escales s'anirà en ordre, sense molestar ni córrer.
Banys:
        –Els mestres vetllaran perquè els alumnes utilitzin els banys respectant les normes: tirar de la cadena, tancar les aixetes després del seu ús, utilitzar el mínim paper possible en eixugar-se les mans i tirar-los a la paperera.
        –Durant el temps de classe, els alumnes demanaran permís al mestre per poder anar al bany.
        –A l'hora del pati, els alumnes faran ús dels banys que es troben allà.
Aules d'informàtica i sala d'audiovisual:
        –Per fer ús de la sala d'audiovisual i aules d'ordinadors es reservarà dia i hora al calendari exposat a la sala de mestres.
        –Cada grup es farà responsable de deixar l'aula endreçada i els ordinadors apagats.
        –L'aula estarà tancada amb clau quan no hi hagi ningú. La clau serà a la porteria.
        –Les incidències s'han de comunicar al coordinador de TIC.
Sortides i campaments
        –El tutor/a sempre tindrà el corresponent permís signat pels pares per a la sortida o campament.
        –Les sortides en que sigui necessari l'ús d'un medi de transport per a la seva realització, requereixen una autorització específica de les famílies.
        –L'alumnat seguirà sempre les indicacions donades pels mestres a fi que la sortida sigui profitosa i no es produeixin incidents.
Aniversaris:
        –No es poden dur regals ni llaminadures per als companys.
        –No es poden repartir invitacions de celebracions en cas que no es convidi a tot el grup classe.
Educació Física:
        -Per dur a terme les sessions de psicomotricitat els alumnes d'Ed. Infantil han de dur uns calcetins dins un talequet amb el nom posat.
        -Per dur a terme les sessions d'EF les alumnes i els alumnes d'Ed. Primària han de dur, dins una motxilla, la roba adequada (calçat, camiseta, calçons i roba interior de recanvi) i al propi Centre se la posaran en començar la sessió i se la llevaran en acabar-la. En cas de no respectar aquesta norma, l'alumne/a en qüestió no participarà a la sessió pràctica i desenvoluparà una altra tasca.
        -En acabar la sessió les alumnes i els alumnes (de 2n fins a 6è) s'hauran de dutxar i posar-se la roba amb la que han vingut a l'escola. Per raons de disponibilitat de temps no estarà permès que els/les alumnes es banyin els cabells.

        -Els/les alumnes de primer seguiran les mateixes normes amb l'única diferencia que no es dutxaran sinó que es netejaran amb una tovallola, encara que, igualment, es canviaran la roba esmentada anteriorment abans i després de la sessió.

        -En cas que un/a alumne/a pateixi alguna lesió que no li permeti la normal participació en la sessió, el pare, mare o tutor informarà per escrit a la mestra o el mestre si es tracta d'un fet puntual. En cas que aquest fet l'afecti per un considerable nombre de sessions s'ha d'acompanyar l'escrit amb un justificant mèdic.
    -En cas d'incomplir reiteradament aquestes normes es podrà avaluar aquesta àrea com a Insuficient.
Salut i Higiene:
    –Quan es detecti alguna malaltia contagiosa (infecció de polls, conjuntivitis...) s'avisarà a la família de l'alumne/a per tal que posin les mesures oportunes. Així mateix, s'avisarà a la resta de famílies del grup a través d'una circular informativa per fer-ne una prevenció. Es recomanarà que no assisteixin a classe.
 
4. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

 

 
    El centre té un Pla de Convivència (aprovat pel Consell Escolar el 28 d'octubre de 2008) on es contemplen les actuacions que es duen a terme per treballar la convivència. Es seguiran dues gran línies: la prevenció i la intervenció (incidències i assetjament).
Prevenció
    La prevenció de situacions i accions que impedeixen una bona convivència en el centre requereix consensuar entre tots i totes actituds i comportaments que propiciin un clima escolar de respecte. Així, el nostre centre ha establert una sèrie d'actuacions i activitats del centre en general, i específiques amb els alumnes, amb les famílies i amb els mestres i del centre en el Pla de Convivència.
Intervenció
    En casos de conflicte, es tindrà en compte el perfil dels alumnes implicats i les circumstàncies personals que l'envolten, per tal de valorar les mesures que s'han d'adoptar. El Pla de Convivència diferencia entre Incidència i Assetjament.
 
1. Incidències

 

 
    Són aquells comportaments que alteren el normal desenvolupament de la vida escolar i que provoquen malestar en altres persones. Així, qualsevol infracció de les normes de convivència establertes en aquest document (ROF) es considerarà una incidència i se'n determinarà la seva gravetat per actuar en conseqüència.
 
PROTOCOL A SEGUIR DAVANT D'UNA INCIDÈNCIA
 
        1- Actuació del professor/a implicat/da i la posterior comunicació al tutor/a.
    Depenent de la complexitat de la incidència caldrà recopilar la informació per tal d'aclarir els fets. S'utilitzarà el full adjunt en el Pla de Convivència.
 
        2- Actuació del tutor/a en cas necessari i comunicació a la família quan el cas ho requereixi.
    En el cas d'incidències lleus, s'aplicarà una o més de les següents mesures:
                –Sessions de tutoria: debat sobre les situacions de conflicte, arribar a acords, cercar mesures correctores...
            –Resoldre els problemes puntuals intervenint immediatament afavorint el diàleg entre les parts implicades, amb la intervenció del mestre quan sigui necessari.
                –Tutoria individual: afavorir un espai on els alumnes puguin manifestar l'existència d'una situació conflictiva i on el mestre pugui intervenir per modificar actituds negatives.
                –Separar l'alumne conflictiu de l'activitat que s'està fent en aquell moment.
            –Eines pel control individual del comportament i de la comunicació amb les famílies (notes als pares, graella amb gomets, agendes de comportament...)
                –Reunions del Consell d'Alumnes.
                – Entrevista amb els pares i mares, per comunicar els fets.
        3- Actuació de l'Equip Directiu: mesures ordinàries i extraordinàries.
    En el cas que l'incident es consideri greu es comunicarà el cas a l'Equip Directiu i s'adoptaran mesures immediates en temps i espai que evitin la repetició de situacions similars. En aquest cas, es registrarà el procés seguit en el full d'incidència abans esmentat.
        4- Actuació de la Comissió de Convivència.
    El darrer pas serà posar el cas en coneixement de l'EOEP, la Comissió de Convivència, i si n'és el cas, de Serveis Externs (ex: policia tutor). Es revisarà la informació recollida en el full d'incidència, valorant el cas i l'actuació
 
2. Assetjament

 

 
    Es considera assetjament quan un alumne està exposat, de forma repetida, a accions negatives per part d'un altre alumne o un grup d'ells que impliquen un dany físic i/o psicològic.
    El nostre Pla de Convivència recull en un document adjunt els indicadors que ens poden alertar d'un possible cas d'assetjament escolar, així com del perfil de l'agressor i la víctima. També exposa quin serà el protocol d'actuació a seguir en aquests casos.
 
PROTOCOL A SEGUIR DAVANT D'UN CAS D'ASSETJAMENT
 
1- Comunicació de la situació.
    Qualsevol membre de la Comunitat Educativa que tengui coneixement d'un cas ho comunicarà a un mestre del centre o a l'equip directiu.
2- Actuacions immediates.
    Donar suport a l'alumne afectat, incrementar el control dels espais i els temps, adoptar alguna mesura correctora amb els agressors i demanar la participació, si és el cas, de serveis especialitzats.
3- Actuacions posteriors.
    -Comunicar el cas a les famílies dels alumnes implicats, a l'equip docent, a l'EOEP, a la Comissió de Convivència, al departament d'Inspecció Educatives i a altres instàncies (serveis sanitaris o socials...).
    -Elaborar un pla d'actuació amb l'alumne/a afectat/da, amb l'agressor/s, amb les famílies i amb el professorat, seguint les pautes establertes en el Pla de Convivència.
4- Seguiment del pla d'actuació.
    Els/les tutors/es dels alumnes implicats i l'equip directiu faran el seguiment de les actuacions dutes a terme, i n'informaran a la Comissió de Convivència i al departament d'Inspecció Educativa.
 
3. COORDINACIONS: SERVEIS SOCIALS I ALTRES INSTITUCIONS

 

 
    En no estar adscrits a un Institut d'Ensenyança Secundària determinat, els tutors dels grups de 6è de primària mantindran reunions a final de curs amb els instituts del municipi. També es faran quan alguna de les parts ho sol·liciti. Així mateix, l'escola es reunirà amb l'EAP i les Escoles Infantils per rebre la informació corresponent sobre els nous alumnes d'EI-3 anys.
    El Centre estarà obert a totes les activitats sense ànim de lucre, sempre que no distorsionin el normal funcionament de les activitats escolars i no suposin cap càrrega per cap membre de la comunitat educativa.
    Es mantindran coordinacions amb els Serveis Socials Municipals, amb SIMEFA, Servei de Menors, Ib-Salut, Càrites i altres institucions.
    En els casos d'alumnes que reben ajudes externes (logopedes, psicològues, mestres de reforç escolar...) es podran dur a terme les reunions necessàries.
 
4. ORGANITZACIÓ I REPARTIMENT DE RESPONSABILITATS NO
DETERMINADES LEGALMENT.
 
Es podran crear comissions per tal de:
            - Coordinar l’ambientació de l’escola.
            - Organitzar festes, commemoracions, i altres activitats del centre.
 
5. ORGANITZACIÓ DELS ESPAIS I TEMPS DEL CENTRE.
 
5.1 ELS ESPAIS
        El Centre està organitzat en dos edificis: un per Educació Infantil i l'altre per Educació Primària.
        El Centre E.I. consta de sis aules de classe, una per psicomotricitat i un petit despatx. Al seu voltant es troba el pati.
        El Centre E.P. està dividit en tres plantes i semi-sòtan. A més de les aules de grupclasse el Centre compta amb les següents dependències: Direcció-Secretaria, petit magatzem de material, porteria, una petita aula de reunions, sala de professors, aules d'anglès, i una aula de suport, tot a la planta baixa; una aula de suport al primer pis; aula d'ordinadors, aula d'audiovisuals, biblioteca, aula de música i 2 aules multifuncionals, tot al segon pis.
        Al semi-sòtan hi ha cuina, menjador amb teatre, gimnàs i l'antiga casa del porter.
        El gimnàs serà emprat setmanalment de forma rotatòria pels dos professors d'Educació F¡sica, alternant amb l'ús de les pistes esportives del pati.
        Al pati hi ha uns vestidors exteriors i els banys.
 
NORMES PER L'ÚS I CONSERVACIÓ
    Totes les persones de la nostra comunitat escolar tindran cura del material i espai que utilitzin.
    Sempre que sigui possible els cicles estaran junts, si no és possible es distribuiran els cursos de manera que causin el mínim de perjudici al normal funcionament del Centre.
a) Aspectes generals i autoritzacions
    D’acord amb les disposicions vigents, les prioritats en l’ús de les instal·lacions per a les activitats educatives, culturals, esportives o de caràcter social són les següents.
            - El centre farà ús de les instal·lacions per al desenvolupament normal de l'activitat docent i de les activitats previstes en la programació general anual.
            - La Conselleria d’Educació i Cultura pot disposar, per si mateixa o en col·laboració amb altres entitats, la utilització dels centres.
            - L'Ajuntament pot organitzar activitats i ho ha de comunicar a la direcció del centre. A més, serà qui tindrà cura de l'ús social de l'edifici, així com del seu manteniment.
            - Les activitats organitzades per alguna de les organitzacions que integren la comunitat escolar o per part d'un altre centre han de ser autoritzades per la direcció del centre. L'APIMA podrà fer ús de les instal·lacions per dur a terme les activitats extraescolars durant el curs escolar, i l'escola d'estiu, durant els mesos de juliol i/o agost.
            - En la resta de casos, serà l'Ajuntament qui comuniqui la utilització de les instal·lacions per part d'altres entitats, amb l'antelació suficient, a la direcció del centre perquè en coordini l'ús.
    En cap cas no podran ser utilitzades les dependències destinades a les tasques de gestió administrativa i pedagògica i, en general, aquells espais que, per la naturalesa del contingut o la funció, en facin inadequat l’ús per a persones alienes al centre.
    L’ús dels centres docents públics per a la celebració d’actes electorals se subjectarà a la normativa específica.
 
b) Responsabilitat dels usuaris
        - Assegurar el desenvolupament normal de les activitats realitzades i adoptar lesmesures pertinents en matèria de vigilància, manteniment i neteja dels locals i les instal·lacions perquè quedin en perfecte estat per a l’ús de les activitats escolars ordinàries.
        - Sufragar les despeses originades per la utilització dels locals i les instal·lacions, i les ocasionades pels possibles deterioraments, pèrdues o trencaments de material, instal·lacions o serveis, i qualsevol altra que derivi directament o indirectament de la realització de les activitats.
            - La responsabilitat civil derivada de l’ús de les instal·lacions, si fa al cas, en el període d’utilització.
 
c) Despeses
    La utilització de les instal·lacions escolars per a les activitats serà gratuïta.
    La utilització dels centres es realitzarà sense afany de lucre. Si escau, els ajuntaments podran fixar i faran públics els mòduls dels preus d’utilització de les instal·lacions dels centres de segon cicle d’educació infantil i primària en funció del cost, i n’establiran el sistema de percepció. Els recursos que s’hi generin es destinaran, necessàriament, al funcionament i manteniment del centre.
 
PLA D'AVALUACIÓ I PREVENCIÓ DE RISCOS
    D'acord amb l'article 26 del ROC, l'equip directiu del centre és el responsable d'impulsar els plans de seguretat i emergència del centre, responsabilitzar-se de l'execució periòdica dels simulacres d'evacuació i avaluar-ne les incidències.
    Cada curs escolar s'ha de realitzar un simulacre d'evacuació de l'alumnat del centre. S'ha de comunicar a la Secretaria General de la Conselleria d'Educació i Cultura el dia i l'hora d'aquest simulacre.
    L'escola des de fa uns anys està adaptada a la normativa i s'han eliminat les barreres arquitectòniques.
ANNEX 2: Normes d'evacuació del centre
 
Medicaments
    El personal del centre no ha d’administrar cap tipus de medicament als alumnes per iniciativa pròpia. L’administració de medicaments en cas de primers auxilis, per cops o accidents, es farà aplicant productes externs netejadors de les ferides (aigua i sabó, betadine o similars) i com antiinflamatori, gel.
    El personal del centre educatiu pot administrar medicament sense recepta si té l’autorització escrita de les famílies dels o tutors (model d’autorització segons la normativa vigent).
    Per a l’administració de medicaments amb prescripció mèdica, s’ha de disposar d’una recepta o d’un informe mèdic amb les dades del fillet/a, el medicament, la dosi, la freqüència, la forma d’administració i els possibles efectes secundaris. En cas de dubte, convé consultar amb el pediatre o metge corresponent.
    Quan un alumne presenti símptomes d’una patologia, l’actuació del personal del centre escolar s’ha de limitar a informar a les famílies i actuar de manera coordinada amb ells o, en cas d’urgència, a sol·licitar atenció mèdica i a informar la família.
 
Accidents escolars
    La DGPC té publicada a la plana web (http://dgplacen.caib.es) la carpeta d’atenció als Accidents escolars, en la qual hi ha informació sobre:
        a) Responsabilitat patrimonial de l’administració.
        b) Assistència jurídica al professorat i altre personal funcionari de centres públics.
        c) Assegurança de responsabilitat civil del personal docent.
        d) Assegurança escolar.
 
    L’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Esports de 7 de setembre de 1998 (BOIB 22-09-98) dicta les normes en matèria d’ajuts econòmics per als sinistres de trànsit del personal funcionari docent que es produeixin per raó del servei.
 
Farmaciola
    El centre compta amb unes quantes farmacioles, distribuïdes pels dos edificis i col·locades en un lloc visible i accessible per a les persones adultes. Hi haurà un responsable de revisar periòdicament el contingut de les farmacioles, tenir cura de les dates de caducitat i reposar-ne el material necessari.
    A prop de cada farmaciola, i en lloc visible, hi ha les instruccions bàsiques de primers auxilis i del contingut de la farmaciola.
 
2. EL TEMPS

 

 
    A Educació Infantil: L'horari dels alumnes és de 9 a 14h. La porta d'entrada s'obrirà 5 minuts abans de les entrades i sortides.     A les 14h podran entrar a recollir els fillets/es a l'aula. Tenint en compte que els alumnes no tenen la suficient autonomia, els pares són els qui els han de portar i venir a cercar de l'escola.
    A Educació Primària: L'horari serà de 9 a 14h i a l'entrada i la sortida sonarà música. Els/les mestres de torn de pati es col·locaran en els llocs indicats i vigilaran la pujada dels alumnes fins les aules.
    Els dies de pluja, les famílies dels alumnes de 1r cicle de Primària podran entrar al Centre a recollir els/les fillets/es uns minuts abans per tal d'evitar aglomeracions a la sortida.
    L'alumnat que utilitza el transport escolar, una volta arriba a l'escola, ha d'entrar al pati. Igualment a les 14:00 ha d'esperar l'autobús en el recinte escolar.
    La resta de l'alumnat entrarà a l'escola pel pati, i ho podrà fer quinze minuts abans de les 9:00 . Els dies de pluja es podrà entrar per la porta principal.
    Fora de l'horari lectiu (de 9 a 14) els alumnes que romanguin al recinte escolar no tindran vigilància, excepte de 14:00 a 16:00 els usuaris de Menjador i 8 a 9 els d'escola matinera. Així mateix, de 16:00 a 18:00 els que fan les activitats extraescolars.
    El descans tindrà una durada de 30 minuts (de 11:30 a 12:00 h.). Els mestres que estan de torn de pati es distribuiran de manera que tots els espais quedin coberts i tindran cura del bon desenvolupament de l'esbarjo, vigilància dels jocs i els serveis, etc., tenint en compte que cada tutor és responsable dels seus alumnes.
    Mentre duri el descans, els alumnes no podran romandre dins les classes ni als passadissos, menys quan siguin acompanyats per un/a mestre/a, o baix la seva responsabilitat.
    Els dies de pluja cada curs amb el seu tutor/a, romandrà dins l'aula.
ANNEXE 3: Normes de pati
 
6. NORMES DE FUNCIONAMENT DELS SERVEIS EDUCATIUS

 

 
    El Centre compta amb els següents serveis educatius: Transport, Menjador Escolar i Escola Matinera.
 
6.1 TRANSPORT ESCOLAR
    Hi ha 2 rutes de Transport Escolar al servei dels alumnes que viuen fora de la població.
 
6.2 MENJADOR ESCOLAR
    El menjador escolar està al servei de tots els alumnes de l'escola que ho necessiten amb el pagament de la quota diària que ve fixada per la Conselleria i aprovada pel Consell Escolar a principi de curs.
    Sempre que sigui possible, la vigilància a les hores de Menjador la realitzarà personal del centre juntament amb monitors/es.
    El Menjador està gestionat per una empresa particular. No obstant això, el Centre té establertes unes normes, acceptades per les famílies, que els alumnes estan obligats a complir i respectar, que són aquestes:
                    –Tots els al·lots/es estan obligats a respectar els seus companys/es, mestres, monitors/es i les instal·lacions.
                    –A les 14:00 h. davallaran al menjador.
                –Prèvia sol·licitud escrita de les famílies, els alumnes usuaris del menjador podran sortir regularment en haver acabat de dinar i a l’hora que es fixada.
                    –El Menjador té una finalitat educativa, per tant, tots hauran de menjar cada dia de tots els plats que hi ha al menú i complir les ordres del personal de vigilància.
                        –Els alumnes més grans de cada taula seran els encarregats de servir i retirar els plats.
                        –Els fillets/es no podran sortir del Col·legi ni del pati per cap motiu. Si algun dia un/a alumne/a ha de sortir amb un motiu justificat haurà de presentar una nota firmada de la família o tutors sol·licitant permís a la Direcció o encarregats/es del Menjador. No es podrà sortir sense aquesta autorització.
                            –Les faltes d'assistència es descomptaran si són de cinc dies i havent avisat.
                            –Les quotes de Menjador s'hauran d'abonar per endavant i abans del dia 10 de cada mes.
                            –El fet de no complir aquestes normes serà sancionat segons el criteri dels mestres i monitors/es de torn, i, si la falta és greu, l'alumne podrà ser expulsat del Menjador.
 
3. ESCOLA MATINERA

 

 
    Es podrà fer ús de les instal·lacions del centre per oferir a les famílies el servei d'escola matinera de 8 a 9h del matí. Els alumnes que facin ús d'aquest servei romandran a l'edifici d'educació infantil amb l'atenció de monitors/es.
 
7. ALTRES

 

 
    Aquest Reglament es modificarà quan així ho obliguin disposicions superiors o a petició dels Organs Col·legiats del Centre i amb l'aprovació del Consell Escolar.
    Entrarà en vigència en el moment de la seva aprovació i l'àmbit d'aplicació serà únicament el propi Centre i obligarà a tota la Comunitat Educativa en aquelles matèries que afectin l'ordre, disciplina i organització interna.
    Periòdicament s'avaluaran tots els capítols d'aquest reglament per tal de valorar el seu ús i compliment.
 
ANNEX 1:
NORMES D'UTILITZACIÓ DELS LLIBRES DE TEXT REUTILITZABLES,
FUNGIBLES I MATERIAL DIDÀCTIC QUE FORMEN PART DEL FONS
                     Tots els llibres reutilitzables i material didàctic duran el segell del Centre.
                    L'alumnat escriurà el seu nom a una etiqueta col·locada a la part interior de la portada del llibre, només dels llibres reutilitzables.
                La resta de material fungible també durà el nom de l'alumne/a on la tutora o mestre/a especialista cregui convenient.
                    No es podrà escriure ni fer cap tipus de subratllat o senyal als llibres reutilitzables. Els exercicis es faran a un quadern o full tal com els indicaran els/les mestres.
                    Si un llibre s'extravia o deteriora per negligència de l'alumne/a que en fa ús, haurà de pagar una quantitat segons el següent barem:
                                        el 1r curs d’ús es paga el 80%
                                        el 2n curs d’ús es paga el 60%
                                        el 3r curs d’ús es paga el 40%
                                        el 4t curs d’ús es paga el 20% del seu valor
                       Si un llibre es fa malbé, l'alumne/a ho ha de comunicar a la tutora i s'adoptaran les mesures pertinents, segons cada cas.
                            El CD que acompanya el llibre d'anglès a partir de 3r de Primària s'haurà de retornar juntament amb el llibre a final de curs, per tant les famílies se n'hauran de fer responsables. Si el CD no es retorna s'aplicarà el barem explicat anteriorment respecte del preu del llibre d'anglès, donat que el CD es ven conjuntament amb el Class Book.
                            Els llibres i material didàctic reutilitzables que formen part del fons quedaran al centre a final de curs. En cas d'haver de realitzar activitats de repàs durant l'estiu, l'alumnat por allargar-ne la utilització fins el mes de setembre en qué l'haurà de retornar al centre.
                            En retornar els llibres, a final de curs o el mes de setembre, la comissió de seguiment, formada per pares i personal docent, revisarà l'estat en que es troben, per tal que estiguin en òptimes condicions per cedir-los al nou alumnat que els ha d'emprar.
                                Si a l'entrega dels llibres el mes de setembre es detecta algun desperfecte o anomalia, es prega es comuniqui al tutor/a.
 
ANNEX 2:
NORMES D'EVACUACIÓ DEL CENTRE (SIMULACRE)
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
        El senyal d’alarma serà la sirena.
      Cada mestre/a sortirà amb els alumnes que tengui a l’aula en aquell moment, i farà les funcions que li corresponguin segons l’aula on sigui.
        Els alumnes sortiran amb la boca tapada, s’hauran hagut de tancar les finestre i la porta (convé tenir un encarregat) i caminaran amb ordre i silenci.
    Els alumnes que en aquell moment siguin als lavabos s’afegiran a la fila que tenguin més a prop.
     Els/les mestres que siguin a les aules 1, 9, 16 (les veïnes dels lavabos) i música, abans de sortir revisaran que aquests siguin buits.
    Hi haurà un o dos coordinadors per planta, que revisaran que no quedi ningú a cap dependència, a més d’un coordinador general que serà el darrer en sortir i s’assegurarà que ho és.
Seran COORDINADORS:
            - General i planta baixa: qui sigui a Secretaria, o si no hi ha ningú el mestre de l’aula 3
            - primer pis: el mestre de l’aula 15
            - segon pis: el mestre de l’aula de música, d’ordinadors, de biblioteca o audiovisuals
Llocs de concentració en sortir:
            - Els qui surtin per l’escala d’emergència i per la porta principal, sense baixar la vorera es dirigiran cap a la Plaça Europa, es poden aturar prop de l’escala que du al caminet del Parvulari.
            - Els qui surtin per la porta de la rampa, sense baixar de la vorera es dirigiran cap a la plaça Alfons V (la del brollador), es podran aturar on la vorera és més ampla.
            - Els qui surtin pel pati, ho faran per la barrera que du al Parvulari, i s’aturaran a l’“explanada” nova.
Mestres que surten davant:
            - Per l’escala d’emergència qui sigui a l’aula 12
            - Per la rampa qui sigui a l’aula 6 o 7 i 13
            - Per la porta principal el de l’aula 4
Les portes de la rampa i les d’emergència, encara que no tinguem clau s’obren llevant els pius de dalt i baix i empenyent fort.
 
SORTIDA NORMAL. AMB TOTES LES PORTES DISPONIBLES
PLANTA BAIXA:
            - Aules 4,3,2 i 1 per la porta principal (1) i cap a la Plaça Europa.
            - Aules 6,5,7 i 8 (si hi ha qulcú) per la rampa (2) i cap a Alfons V.
PRIMER PIS:
            - Aules 12, 11, 1O, 9 i Laboratori per l’escala d’emergència (3) (banda de la paret) i cap a Plaça Europa.
            - Aules 13, 14, 15, i 16 per la rampa (2) i cap a Alfons V.
SEGON PIS:
            - Aules 18, 19, 20, ordinadors, biblioteca, audiovisuals per l’escala d’emergència (4) (banda de l’arrambador) i cap a Plaça Europa.
GIMNÀS, PATI, MENJADOR, VESTIDORS:
            Sortiran pel pati, amb el mestre que tenguin, qui obrirà una de les dues barreres que van cap al Canal Salat o la porta al Parvulari, totes tenen la mateixa clau.
                    (1)Si estàs inutilitzada, es desvien cap a la rampa i la plaça Alfons V
                    (2) ” “ “ , cap a la porta principal i plaça Europa
                    (3) “ “ “ , cap a la porta principal i plaça Europa
                    (4) “ “ “ , cap a la rampa i plaça Alfons V
 
EDUCACIÓ INFANTIL
 
            -El senyal d’alarma seran tres tocs llargs de sirena.
            -Seran coordinadors/es:
                            . Zona A: aules de 3 anys. Mestra de l’aula nº1.
                            . Zona B: aules de 4 i 5 anys. Mestra de l’aula nº7.
            -Lloc de concentració: Escola grossa.
            -Mestres que surten davant: els mestres que no són coordinadors/es de zona podran sortir davant:
                            . Per la porta de les aules que donen al pati, entrada, porta principal i barrera de davant.
                            . Per la porta de les aules que donen al pati i la barrera de darrera.
Possibles sortides bloquejades:
        a) Porta principal o barrera principal inutilitzada:
Per les portes de les aules que donen al pati i a l’exterior per la barrera de darrera.
        b) Sortida al pati inutilitzada:
Pel passadís (aules de P5 fila a la dreta,aules de P4 fila a l’esquerra) i per la barrera de davant.
        c) Barrera de darrera de darrera inutilitzada:
Per les portes de les aules que donen al pati i a l’exterior per la barrera de davant.
            - Els fillets/es que siguin a l’aula de psicomotricitat, sortiran com la resta de les lasses.
                Els que siguin al lavabo surten amb el grup de més aprop.
                Els coordinadors/es de zones ha de revisar que no quedi ningú als lavabos ni a cap dependència.
                - El coordinador/a de la zona B (passadís 4 i 5 anys) desconnectarà la llum general i avisarà als bombers.
                - Cada mestra tancarà les finestres i portes de la seva aula.
Avisos als fillets/es: S’han d’aixecar col·locant bé la cadira, caminar amb la boca
tapada i sortir amb ordre i silenci.
 
ANNEXE 3:
NORMES DE PATI
NORMA INFRACCIÓ CONSEQÜÈNCIES
Jugar correctament respectant els companys i les normes del joc
· Tirar arena o pedres

 

· Usar la violència en els jocs

 

· Provocar conflictes
· Reconèixer la infracció, reflexionar sobre el fet.
· Apartar-lo del joc durant un temps.

 

Utilitzar els espais adients per al joc, evitant accions que comportin perill
· Pujar a les roques del camp de bàsquet

 

· Enfilar-se als arbres o a les baranes

 

· Anar al tancadet dels vestidors

 

· Penjar-se dels aros i porteries
· Reconèixer i reflexionar sobre les infraccions.
· Quedar-se sense pati.

 

Mantenir net el pati, evitar tirar res a terra i utilitzar les papereres i contenidors adients
· Tirar deixalles a terra

 

· Utilitzar incorrectament els contenidors de reciclatge.

 

· Pujar a la paret pintada del parc

 

· Espatllar arbres i plantes del pati
· Reflexió adequada i fer arreplegar la seva i altres deixalles del pati.
· Recordar l'ús correcte i fer-ho canviar o fer vigilar que els companys els utilitzin correctament.
· Reconèixer la infracció i, si és possible, que ho netegi.
· Reflexió i actuació depenent del cas (neteja de les branques, restitució de casa...).

 

Respectar els torns de pista i el joc que s'hi fa
· Practicar l'esport de la pista incorrectament

 

· Utilitzar una pista sense tenir torn

 

· Jugar en zones de pilota interferint en el joc

 

· Posar-se darrera les porteries
· Reconèixer la infracció i perdre el torn de pista.
· Reconèixer la infracció i abandonar la pista.
· Sancionar al qui ho fa amb la pèrdua del seu torn de joc.

 

Utilitzar les pilotes destinades per cada joc o altre material posat pel centre. Cada classe tindrà cordes i elàstics.
· Emprar pilotes d'EF o de menjador

 

· Dur pilotes de casa

 

· No retornar les pilotes o material de seguida en sonar la música

 

· Utilitzar material que no sigui el seu
· Es retira la pilota i es perd el torn de pista.
· Es retiren les pilotes i es tornen amb una reflexió a l'interessat, o si és reincident a la família en una reunió de tutoria.
· El responsable deixa de ser-ho.

 

Utilitzar correctament els serveis del pati:
 
· Embrutar els vàters o lavabos

 

· No estirar la cadena dels vàters

 

· Embossar fonts i vàters
· Reconèixer la infracció i analitzar la importància de la higiene en els serveis.
· Fer netejar o desembossar allò que s'embruta.

 

NORMA INFRACCIÓ CONSEQÜÈNCIES
vàters, lavabos, fonts
· Malgastar paper o fer malbé aigua

 

· Jugar dins els lavabos

 

· No respectar els usuaris dels vàters

 

· Fer pixo fora dels vàters

 

Reflexionar sobre l'ús correcte del material o bens comuns.
Recordar la norma i deixar un cert temps sense jugar.
Quedà a vigilar durant un pati que no faci ningú.
Fer-ho net si és possible i si no, fer net algun vàter.
No pujar a dalt en temps de pati sense permís de la mestra que hi ha de torn a la porta
· Pujar a dalt sense permís.

 

Reconèixer la falta, recordar la norma i fer-lo estar un cert temps sense jugar.
Menjar el que ens hagin posat de casa per berenar
· No berenar

 

· Tirar el berenar pel pati o a una paperera

 

· Berenar a llocs poc adients: enmig de pistes, vàters

 

· Berenar practicant algun esport: futbol, bàsquet, volei o balontiro

 

Fer-los berenar, i si és reincident avisar a les famílies.
Deixar-los un cert temps sense poder jugar.

Fer-los acabar de berenar abans de tornar al joc.